Privacyverklaring

SPONSORPAKKETTEN WOLF RALLY & Quiet Community Oss 2024

Wolf Rally Oss verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door donateurs, relaties en deelnemers verstrekt zijn aan Wolf Rally Oss.

Wolf Rally Oss

 

Doelen

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via onze website wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, een actie aanmaakt of eraan deelneemt, u zich aanmeldt als donateur. Offline gebeurt dit via een event, een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Wolf Rally Oss & Quiet Community Oss kunnen in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te valideren of te aan te vullen als deze incompleet zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Wolf Rally Oss & Quiet Community Oss verwerken deze persoonsgegevens voor haar donateurs- en relatieadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties en campagnes. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, gift, donatie, aankoop of betaling, worden door Wolf Rally Oss & Quiet Community Oss verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap of aankoop).

Contact met donateurs en relaties

E-mail

Wanneer u donateur of relatie bent van Wolf Rally Oss of aangegeven heeft per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden van nieuws, wordt u per e-mail geïnformeerd over Wolf Rally Oss, het onderzoek en vragen we incidenteel om een (extra) bijdrage.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen, dan kunt u zich op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elke email of via info@wolf-rally-oss.nl. Het doorvoeren uw afmelding kost een paar dagen tijd. Het is mogelijk dat u na afmelding daarom nog een nieuwsbrief ontvangt.

Telemarketing

Wolf Rally Oss & Quiet Community Oss zetten telemarketing in om donateurs en relaties te informeren over onze acties/campagnes en steun te vragen met een (extra) gift, wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. (Donateurs die Wolf Rally Oss al vóór 1 juli 2021 zijn gaan steunen, mogen wij bellen zonder toestemming, uiteraard tenzij bij ons bekend is dat bellen niet gewenst is.)

Wolf Rally Oss & Quiet Community Oss werken hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tijdens elk telefoongesprek kunt u zich afmelden voor telemarketing, dit kan ook via info@wolf-rally-oss.nl. Als u heeft aangegeven niet meer gebeld te willen worden door Wolf Rally Oss, dan verwerken we dit in onze administratie en bellen wij u niet meer op het door u opgegeven telefoonnummer.

Wanneer u met ons telefonisch contact opneemt of wanneer wij u bellen, kunnen wij het telefoongesprek opnemen. Dit doen we voor trainings- en opleidingsdoelen en wanneer uw donateurschap wordt vastgelegd dat een schenkingsovereenkomst tot stand is gekomen. Heeft u hier bezwaar tegen? Meld dit dan in het telefoongesprek of maak gebruik van uw rechten. Lees meer daarover onder het kopje: Rechten.

Direct mail

Wolf Rally Oss & Quiet Community Oss versturen post om donateurs en relaties te informeren en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Als u heeft aangegeven geen post te willen ontvangen van Wolf Rally Oss & Quiet Community Oss, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer met direct mail. U kunt dit ook mailen naar info@wolf-rally-oss.nl. Wanneer wij post versturen naar potentiële donateurs/relaties raadplegen we vooraf de adressen op meldingen in het Postfilter.

Sociale media

Wolf Rally Oss & Quiet Community Oss zijn actief op verschillende sociale media-kanalen. We gebruiken Linkedin, Twitter, Facebook en Instagram.

Wolf Rally Oss & Quiet Community Oss gebruiken het mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres van haar donateurs en relaties tevens voor Custom Audience Targeting via Facebook, waarbij alleen de door Wolf Rally Oss & Quiet Community Oss opgegeven personen advertenties te zien krijgen. Zo maken Wolf Rally Oss & Quiet Community Oss een Custom Audience aan door de telefoonnummers en/of e-mailadressen van haar donateurs en relaties te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebookgebruikers krijgen de campagne en bijbehorende advertenties te zien.

Hoe beveiligt Wolf Rally Oss gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Wolf Rally Oss fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Wolf Rally Oss maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. Wolf Rally Oss schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Gegevens van kinderen

Wolf Rally Oss richt zich niet op het verwerken van gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen gebruiken, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 16 zonder toestemming van de ouders.

 

Rechten

Via info@wolf-rally-oss.nl kunt u ons laten weten wanneer u uw gegevens wilt inzien, rectificeren of verwijderen of wanneer u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerkingen door Wolf Rally Oss. Ook kunt u via info@wolf-rally-oss.nl uw toestemming voor gegevensverwerkingen intrekken. Daarnaast kunt u indien u dit wenst uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machine leesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Eventuele klachten over de verwerking van uw gegevens door Wolf Rally Oss & Quiet Community Oss kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Wolf Rally Oss, email naar info@wolf_rally_oss.nl

Wijzigingen privacy statement

Wolf Rally Oss behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wolf Rally Oss & Quiet Community Oss adviseren u regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Juni 2024

 

CONTACT INFO

VOLG ONS OP

© 2023 | WOLF RALLY